Συνεργασία Autohellas - ΕΤΕπ

Η Autohellas προχώρησε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) –το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης – με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στην Autohellas να παράσχει πλεονεκτικές συνθήκες μίσθωσης στις επιλέξιμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (ΕΜΚ), δηλαδή στις επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Είναι εγκατεστημένες, λειτουργούν και θα επενδύσουν στην Ελλάδα,
  • Θα πρέπει να είναι επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται σε Μη Επιλέξιμους Τομείς, όπως καθορίζονται από την ΕΤΕπ,
  • Θα πρέπει να είναι ΜΜΕ με λιγότερους από 250 εργαζομένους (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) ή ΕΜΚ με τουλάχιστον 250 και λιγότερους από 3.000 εργαζομένους (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) παγκοσμίως.

“Μη Επιλέξιμοι Τομείς” είναι τομείς όπως η παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού, υποδομές και εξοπλισμός που περιορίζει τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία των ανθρώπων, τα τυχερά παιχνίδια, οι βιομηχανίες που συνδέονται με τον καπνό, οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν δοκιμές σε ζώα οι οποίες δεν συμμορφώνονται με την «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς», δραστηριότητες των οποίων οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν μπορούν να μετριαστούν ή να αντισταθμιστούν, ηθικά αμφισβητούμενοι τομείς όπως η έρευνα για κλωνοποίηση ανθρώπων και η κερδοσκοπία αγαθών. Αν πιστεύετε ότι η εταιρεία σας πληροί τα ανωτέρω κριτήρια επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ακόλουθου e-mail: leasingsupport@hertz.gr.

Περισσότερα Close
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια.
Προέκυψε σφάλμα.
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τώρα την εγγραφή σας στο email σας!